អាសូរចម្លាក់

20141118_08a

រូបថតពីភ្នំពេញប៉ុស្ត៏

ខ្លាចហើយមាសប្រាក់                     ល្អលើទុក្ខខ្ញុំ

ចូលមកបន្លំ                                   បំផ្លាញឲ្យក្ស័យ

ខ្លាចហើយក្រដាស                           ជ្រកក្រោមអ្នកលោភ

ខ្ញុំជួបអភ័ព្វ                                     ក្រោមដៃជាតិឯង។

ខ្លាចហើយដុល្លា                             នាំទុក្ខឥតល្លែ

បង្វក់ជនខ្មែរ                               គ្មានត្រាប្រណី

បំផ្លាញរូបខ្ញុំ                                   ធ្លាប់ឆ្លាក់ក្រោមដៃ

ខេមរៈមានជ័យ                          កសាងអង្គរ

 

សេងហុង

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s