ពុទ្ធិក្នុងចិត្ត

ទោះខ្លួនមិនពាក់ស្បងជីពរ                             តែចិត្តបវរនៅដិតនៅ
មិនបោះឡើយពុទ្វតម្រូវ                                    ព្រះធម៌ស្ថិតនៅមិនរសាយ
ទោះមានមាមកម្ចាញ់ម្ចា                                   ចិត្តមិនរអាតែងស្ថិតនៅ
រក្សាកេរ្ត៏ឈ្មោះឲ្យត្រឹមត្រូវ                                  មិនឲ្យមាសត្រូវបង្ក្រាបបាន។

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s