ចិត្តមេធាវី

 

images

ទោះអាវពណ៌ខ្មៅ           បេះដួងស្ថិតនៅ
ក្នុងភាពពណ៌ស            ចិន្តាមិនល្អៀង
ស្រាយភាពវឹកវរ            ជួយជនបវរ
រស់ស្មើមុខច្បាប់។

និពន្ធដោយ ស្រេង សេងហុង

Advertisements
This entry was posted in Poem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s