វីថីឆ្ពោះទៅ

លើដងវិថីដ៏វែងឆ្ងាយ         ខ្ញុំដាក់ចិត្តកាយដើរឆ្ពោះទៅ

មិនខ្វល់របស់ជុំជិតនៅ      ខ្ញុំដើរឆ្ពោះទៅអនាគត។

និពន្ធដោយ៖ ស្រេង សេងហុង

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s